ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ  ΜΗ  ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ  ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: « Legal Centre Lesvos »

[Τελευταία τροποποίηση 17 Νοεμβρίου 2021, αριθμός καταχώρισης 3/2021 στο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης]

Άρθρο 1- ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1. Όλοι οι υπογράφοντες θα αναφέρονται από εδώ και στο εξής ως “Εταίροι”, απαρτίζοντας συλλογικά τη “Γενική Συνέλευση”.

1.2. Ορίζεται η «συναίνεση» σε ολόκληρο το καταστατικό ως είτε η ομόφωνη συμφωνία μιας απαρτίας όλων των Εταίρων, είτε μια συμφωνία στην οποία κανένας εταίρος δεν έχει μια σημαντική αντίρρηση για την έγκριση της απόφασης. Η απαρτία για επίτευξη συναίνεσης απαιτεί τη συμμετοχή 3/4 όλων των Εταίρων.

1.3. Ορίζεται η «ομοφωνία» σε ολόκληρο το καταστατικό ως η συμφωνία μιας απαρτίας όλων των Εταίρων.Άρθρο 2ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «LEGAL CENTER LESVOS Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» (ελληνική μετάφραση: «Νομικό Κέντρο Λέσβου») και ο διακριτικός της τίτλος «LCL».

Ως υπότιτλο η εταιρεία μπορεί να προσθέσει την φράση: «A solidarity collective defending human rights at the European border» (ελληνική μετάφραση: Μία κολεκτίβα αλληλεγγύης για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα σύνορα της Ευρώπης.)


Άρθρο 3ο ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται στην πόλη της Μυτιλήνης, Λέσβου, οδός Σαπφούς αρ. 2. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων να ιδρύει γραφεία και παραρτήματα και σε άλλες περιοχές της χώρας ή του εξωτερικού, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της σε άλλη περιοχή της χώρας.Άρθρο 4ο ΣΚΟΠΟΣ

Κύριος σκοπός της εταιρείας είναι η αλληλεγγύη, η νομική υποστήριξη, η στρατηγική διεκδίκηση και η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων που βρίσκονται στη Λέσβο ή σε άλλα μέρη της Ελληνικής Επικράτειας και παγκοσμίως.

Ειδικότεροι σκοποί της εταιρείας είναι:

α) να παρέχει νομική υποστήριξη και πληροφορίες, εκπροσώπηση και υπεράσπιση σε πρόσφυγες, μετανάστες, αιτούντες διεθνή προστασία σε όλα τα στάδια της διαδικασίας

 β) να υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων και την ισότιμη πρόσβαση σε νόμιμες και ασφαλείς οδούς μετανάστευσης χωρίς διακρίσεις όσον αφορά την εθνικότητα, την εθνότητα, τη θρησκεία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη φυλετική ή κοινωνικοοικονομική κατάσταση, στη Λέσβο, στην Ελλάδα και παγκοσμίως ενάντια στον ρατσισμού και της ξενοφοβίας 

γ) Να  αναπτύσσει δράσεις για την ευαισθητοποίηση σχετικά με παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, να προωθήσει την υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να καταπολεμήσει την περιθωριοποίηση, τον αποκλεισμό, τον ρατσισμό και την ξενοφοβία.Άρθρο 5ο ΜΕΣΑ

5.1.Η εταιρεία επιδιώκει τους σκοπούς της με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσον και ενδεικτικά:

  • λειτουργία κέντρου για παροχή νομικής υποστήριξης και ενημέρωσης σε πρόσφυγες, μετανάστες και αιτούντες άσυλο χωρίς διάκριση ως προς το νομικό καθεστώς, την εθνικότητα, την εθνότητα, τη θρησκεία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη φυλή ή την κοινωνικοοικονομική κατάσταση
  •  οργάνωση και χρήση ενός δικτύου από εθελοντές και έμμισθους επαγγελματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό για την συνδρομή στους στόχους της εταιρείας
  •  παρακολούθηση και καταγραφή παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σύνταξη περιοδικών εκθέσεων
  • εργασία και συνεργασία με μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, ενώσεις της κοινωνίας των πολιτών, άτομα και οντότητες που εργάζονται για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων
  •  παρουσίαση της δράσης του LCL σε εθνικές και διεθνείς εκδηλώσεις και συνέδρια.
  • δημιουργία έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού
  •  συντονισμό ακτιβιστικών δράσεων και νομικών πρωτοβουλιών


5.2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της η εταιρία μπορεί να προβαίνει σε αγορές περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων, σε μισθώσεις χώρων κ.λ.π. Μπορεί επίσης να προσλαμβάνει το αναγκαίο  προσωπικό.

5.3.Οι Εταίροι υποχρεούνται να προσφέρουν κάθε δυνατή βοήθεια στην εκπλήρωση των σκοπών της εταιρίας καθώς επίσης και να συμβάλλουν με την επιστημονική τους εμπειρία και τις τεχνικές τους γνώσεις.

Κάθε Eταίρος πρέπει να συμπεριφέρεται με απόλυτη ακεραιότητα ανά πάσα στιγμή και σύμφωνα με τις αξίες της εταιρείας ώστε να εκπροσωπεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντά της.

Άρθρο 6ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου και αρχίζει από την δημοσίευση του παρόντος στα βιβλία του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης. Θα συνεχίζει να υφίσταται εωσότου οι Εταίροι ομόφωνα συμφωνήσουν αλλιώς.

Άρθρο 7ο  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Η περιουσία της εταιρείας αποτελείται από τις συνεισφορές, δωρεές, έκτακτες ενισχύσεις των Εταίρων ή τρίτων, που συμπαθούν τους στόχους της εταιρείας σύμφωνα με τη δεδηλωμένη ηθική της, καθώς και από κάθε είδους εισπράξεις από εκδηλώσεις, δράσεις και εκδόσεις της εταιρίας.


Άρθρο 8ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ

8.1. Οι  Εταίροι αναλαμβάνουν να διαχειρίζονται τις υποθέσεις της εταιρείας.

H διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, καθώς και η εκπροσώπηση και το ταμείο της εταιρείας ανήκει από κοινού στους Εταίρους της και ασκείται όπως περιγράφεται πιο αναλυτικά κατωτέρω.

8.2. Η Γενική Εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται από τους Συνεταίρους στην Maya Zoë Alice Thomas Davis. H Γενική Εκπρόσωπος ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης αναγόμενη στον σκοπό και το αντικείμενο της εταιρείας και στα πλαίσια των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, υπογράφει κάθε έγγραφο στο πλαίσιο της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων. Εκπροσωπεί νόμιμα και εξουσιοδοτημένα  την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου, που συναλλάσσεται με αυτήν, και δη έναντι κάθε οργανισμού, νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σε τράπεζες, σε Δ.Ο.Υ, δικαστική, φορολογική, τραπεζική, χρηματοοικονομική συναλλαγή και σε οποιαδήποτε άλλη συμβατική ή νόμιμη υποχρέωση. Η Γενική Εκπρόσωπος ενεργεί και όλες τις εισπράξεις ή πληρωμές και γενικά ταμειακές πράξεις κάνοντας τις ανάλογες εγγραφές στα τηρούμενα από την εταιρία βιβλία, επιμελείται ιδιαίτερα για την τήρηση των απαιτούμενων για τη λειτουργία της εταιρείας, νομίμων βιβλίων και στοιχείων και θα πληροφορεί τους λοιπούς συνεταίρους για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων προς επίτευξη του σκοπού της εταιρείας. Η Γενική Εκπρόσωπος δύναται να αναθέτει και σε τρίτο μέρος των αρμοδιοτήτων της εντός του πλαισίου της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων. Ο Γενική Εκπρόσωπος θα ανακαλείται με ομόφωνη απόφαση όλων των υπόλοιπων συνεταίρων σε περίπτωση παραπτώματος ή μη εκπλήρωσης υποχρεώσεων.

8.3. Η γλώσσα εργασίας της εταιρείας είναι η αγγλική. Η πρωτότυπη γλώσσα όλων των αποφάσεων που λαμβάνει η Γενική Συνέλευση θα είναι η αγγλική.

8.4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

8.4.1. Η Γενική Συνέλευση είναι το διοικητικό όργανο της εταιρείας.

Απαρτίζεται από τους Εταίρους της εταιρείας.

8.4.2. Σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης θα είναι έγκυρη  όταν παρίστανται τουλάχιστον 3/4 των Εταίρων. Οποιοσδήποτε από τους Εταίρους μπορεί να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση.

8.4.3.Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης απαιτούν συναίνεση από τους εταίρους για να είναι έγκυρες.

8.4.4. Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, συγκαλείται υποχρεωτικά, μέσα σε δύο μήνες από την 31 Μαΐου κάθε χρόνο.

8.5. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

8.5.1 Εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 8.5.2. παρακάτω, οι Εταίροι έχουν ατομικά την εξουσία να λαμβάνουν αποφάσεις για λογαριασμό της εταιρίας, για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας όπως αυτοί απαριθμούνται στο άρθρο 3 του παρόντος καταστατικού.

8.5.2. Οι ακόλουθες περιπτώσεις απαιτούν απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με συναίνεση προκειμένου να είναι έγκυρες και δεσμευτικές για την εταιρία:

Ι.  Η αγορά οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας του οποίου το κόστος υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ, εκτός από τις επαναλαμβανόμενες προκαθορισμένες δαπάνες.

ΙΙΙ) Οι δικαστικές δαπάνες άνω των χιλίων (1000) ευρώ.

ΙΙΙ) Η αλλαγές σε μισθούς και αμοιβές εργαζομένων ή παρόχων ανεξαρτήτων υπηρεσιών που επηρεάζουν τις καθαρές απολαβές τους.

ΙV) Η επικύρωση των λογαριασμών και προϋπολογισμών της εταιρείας

V) H τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας

VI) Η προσχώρηση/συμμετοχή της εταιρείας σε οποιοδήποτε συμφωνία ακόλουθου τύπου:

VI.a. Συμφωνίες χρηματοδότησης ·

VI.b. Συνεργασίες με άλλους οργανισμούς.

VII. Οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την επιχειρησιακή στρατηγική της εταιρείας ή που μπορεί να γίνει αντιληπτή από τους υπόλοιπους Eταίρους ως επιζήμια για τη φήμη της εταιρείας ή/και των μεμονωμένων Εταίρων της.

8.6. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους Εταίρους διαφωνεί με απόφαση που είτε (α) έχει ληφθεί, είτε (β) πρόκειται να ληφθεί από έναν Εταίρο σύμφωνα με το άρθρο 8 (4), θα συγκληθεί Γενική Συνέλευση το συντομότερο δυνατό για να αποφασιστεί με συναίνεση αναφορικά με την εγκυρότητα της απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 9Ο  ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Τα κεφάλαια της εταιρείας δεν διατίθενται στους Εταίρους αλλά χάριν των σκοπών της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 10Ο  ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ


Η εταιρεία δεν έχει ευθύνη για την προηγούμενη της ίδρυσής της επαγγελματική δραστηριότητα των εταίρων της.

Άρθρο 11ο ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ-ΕΤΑΙΡΩΝ

Είσοδος νέων εταίρων προϋποθέτει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με ομοφωνία των εταίρων. Τα κεφάλαια της εταιρείας δεν διατίθενται στα μέλη αλλά χάριν των σκοπών της εταιρίας.

Άρθρο 12ο  ΕΞΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ-ΕΤΑΙΡΩΝ

12.1.Κάθε Εταίρος μπορεί να παύσει μονομερώς να είναι εταίρος. Η  εταιρεία συνεχίζεται με τους υπολοίπους εταίρους.

12.2.Εταίρος μπορεί να αποβληθεί από την εταιρεία με ομόφωνη συμφωνία όλων των υπόλοιπων Εταίρων, εάν με την ψήφο αυτή καθορίζεται κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια των Εταίρων ότι ο Εταίρος που πρόκειται να αποβληθεί έχει ουσιωδώς παραβιάσει ή δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τις ουσιαστικές/σημαντικές υποχρεώσεις του σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό ή η εξακολούθηση της σύνδεσης αυτού του Εταίρου με την εταιρεία δύναται να θίξει σοβαρώς το ύψιστο συμφέρον αυτής.

12.3. Αμέσως μετά την λήψη της απόφαση περί αποβολής του Εταίρου, θα κοινοποιηθεί γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση αποβολής στον εν λόγω εταίρο και ο εταίρος θα έχει το δικαίωμα να απαντήσει εντός επτά (7) ημερών από την επίδοση της ειδοποίησης. Ο Εταίρος μπορεί να απαντήσει γραπτώς ή να συγκαλέσει  Γενική Συνέλευση για να υπερασπιστεί τον εαυτό του πριν ληφθεί οριστική  απόφαση επί του θέματος.

12.4. Μετά την παρέλευση των 7 ημερών, οι υπόλοιποι εταίροι θα εξετάσουν τυχόν απάντηση και θα αποφασίσουν την αποβολή του Εταίρου ή διαφορετικά. Η αποβολή αρχίζει να ισχύει από την επίδοση έγγραφης κοινοποίησης αυτής στον Εταίρο που αποβάλλεται, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τους λόγους της αποβολής. Όταν η αποβολή τεθεί σε ισχύ, τα δικαιώματα, οι εξουσίες και η εξουσιοδότηση ως Εταίρου της LCL τερματίζονται.

12.5.Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής απαγόρευσης, πτώχευσης, εξόδου ή διαγραφής εταίρου, η εταιρεία συνεχίζεται με τους υπολοίπους εταίρους.

Άρθρο 13ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ


Η εταιρεία, όταν λήξει, με οποιονδήποτε τρόπο, τίθεται σε εκκαθάριση.

Με απόφασή της η Γενική Συνέλευση θα ορίσει το πρόσωπο που θα εκτελεί χρέη εκκαθαριστή και σε περίπτωση που απομένει ενεργητικό, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τούτο θα διατίθεται για σκοπούς παρεμφερείς προς τους  εταιρικούς.

Άρθρο 14ο ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Κάθε τροποποίηση του παρόντος, είσοδος, έξοδος, διαγραφή εταίρου, εκλογή διαχειριστή, δημοσιεύεται νόμιμα. Τηρούνται δε τα  προβλεπόμενα από την Φορολογική Νομοθεσία βιβλία και βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως.


Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα, ώστε το ένα να κατατεθεί στην

Εφορία, το δεύτερο στο αρμόδιο Πρωτοδικείο και τα λοιπά να είναι στην

διάθεση των εταίρων.

17-11-2021

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ-ΕΤΑΙΡΟΙ

Carlos Ernesto Orjuela

Norma Lea Jullien Cravotta

Laila Hashmi

Maya Zoe Alice Thomas Davis