Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και Άσυλο | Ερμηνεία διατάξεων στη νομολογία / New Pact on Migration and Asylum | Interpretation of provisions in Greek case law

 Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο 

Ερμηνεία συναφών διατάξεων στη νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων 

Στις 23 Σεπτεμβρίου του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε, στο πλαίσιο του Νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, νομοθετικές προτάσεις οι οποίες, σε συνδυασμό με τη δέσμη προτάσεων που κατατέθηκαν από την Επιτροπή το 2016, αποσκοπούν σε μία εις βάθος τροποποίηση του ενωσιακού κεκτημένου για το άσυλο.1 

Στο παρόν σημείωμα παρέχεται μία σύνοψη της πρόσφατης νομολογίας των διοικητικών δικαστηρίων σχετικά με την ερμηνεία των εν ισχύ διατάξεων που αφορούν τη διαδικασία των συνόρων, τον ανασταλτικό χαρακτήρα των ένδικων βοηθημάτων και μέσων, καθώς και τη διοικητική κράτηση, με στόχο την επισήμανση νομικών ζητημάτων και κινδύνων στις κατατεθείσες νομοθετικές προτάσεις και τη συμβολή στο νομοθετικό έργο. 


 New Pact on Migration and Asylum 

Interpretation of relevant provisions in the case law of the Greek administrative courts* 

On 23 September 2020, as part of the New Pact on Migration and Asylum, the European Commission tabled legislative proposals aiming at an in-depth reform of the EU asylum acquis, in conjunction with the package of proposals presented in 2016.1 

This note provides an overview of recent jurisprudence of the Greek administrative courts on the interpretation of provisions in force governing the border procedure, the suspensive effect of remedies, as well as administrative detention. The note aims to highlight legal issues and risks in the Commission proposals, with a view to contributing to the legislative process. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *