PRESS RELEASE: ARE YOU ELIGIBLE TO EAT?

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ: ΕΣΥ ΔΙΚΑΙΟΥΣΑΙ ΝΑ ΦΑΣ;

Η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να εκταμιεύσει αμέσως τις καθυστερημένες πληρωμές του οικονομικού βοηθήματος και να εξασφαλίσει σίτιση σε άτομα που ζουν σε εγκαταστάσεις για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο (π.χ. καταυλισμούς και διαμερίσματα ESTIA), ανεξάρτητα από το νομικό τους καθεστώς. Η στέρηση της τροφής είναι ένα επαίσχυντο γεγονός και συνιστά παραβίαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2021 – Σε μια νέα ζοφερή εξέλιξη, οι άνθρωποι που αναζητούν ή έχουν λάβει διεθνή προστασία στην Ελλάδα, στερούνται πλέον τροφής ή χρηματικού επιδόματος, λόγω των πολιτικών που ακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση και της συνολικής έλλειψης προετοιμασίας να αναλάβει τις υποχρεώσεις της.

Σε όσους εξαιρούνται από την παροχή σίτισης στα καμπ συμπεριλαμβάνονται άτομα με αναγνωρισμένο καθεστώς πρόσφυγα, άτομα που δεν έχουν εγγραφεί ακόμη στο σύστημα υποδοχής και εκείνα των οποίων το αίτημα ασύλου έχει απορριφθεί. Μεταξύ εκείνων που έχουν μείνει χωρίς τροφή, το 25% είναι γυναίκες (συμπεριλαμβανομένων εγκύων) και μονογονεϊκές οικογένειες, το 40% παιδιά, ενώ επίσης συμπεριλαμβάνονται χρόνιοι ασθενείς και ασθενείς με ειδικότερες ιατρικές και διατροφικές ανάγκες. Σε ορισμένες περιοχές, δεν παρέχεται φαγητό καν σε όσους τέθηκαν σε καραντίνα λόγω του COVID 19.

Παρόλο που οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και τα άτομα των οποίων το αίτημα για άσυλο απορρίφθηκε δεν πρέπει να ζουν σε καταυλισμούς, πολλοί αναγκάζονται να παραμείνουν ή να επιστρέψουν εκεί, λόγω έλλειψης εναλλακτικών λύσεων, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη έλλειψη στρατηγικής ένταξης στην Ελλάδα. Η κατάσταση είναι παρόμοια για πολλούς ανθρώπους που δεν έχουν καταφέρει ακόμη να καταχωρίσουν τις αιτήσεις ασύλου τους, λόγω των συνεχιζόμενων καθυστερήσεων που παρατηρούνται στα Γραφεία Ασύλου στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Επιπλέον, χιλιάδες αιτούντες άσυλο που είναι δικαιούχοι σίτισης σε κρατικά καταλύματα της Ελλάδας, λαμβάνουν γεύματα λόγω της προσωρινής διακοπής στο επίδομα που δικαιούνταν. Η χρηματοδότηση από την ΕΕ για στήριξη με επίδομα, ήταν προγραμματισμένη να περάσει από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες στην ελληνική κυβέρνηση την 1η Ιουλίου 2021. Ωστόσο, μεταξύ των δύο μερών συμφωνήθηκε παράταση 3 μηνών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση. Την 1η Οκτωβρίου 2021, η ελληνική κυβέρνηση ανέλαβε πλήρως αυτήν την ευθύνη, σύμφωνα με τη νομική υποχρέωση του ελληνικού κράτους να διασφαλίζει ελάχιστες υλικές συνθήκες υποδοχής για τους αιτούντες άσυλο. Έκτοτε, ωστόσο, περίπου 36.000 άνθρωποι δεν έχουν λάβει το επίδομά τους παρά το γεγονός ότι η διαδικασία αυτής της μετάβασης είχε σχεδιαστεί πριν ένα χρόνο. Σε μια προσπάθεια να καλυφθεί αυτό το κενό, προσφέρεται τροφή στους αιτούντες άσυλο ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για πολύ κακής ποιότητας τροφή και συχνά όχι πλήρως μαγειρεμένη.

Της εξέλιξης αυτής προηγήθηκε, στα τέλη Ιουνίου 2021, η απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου να τερματίσει την παροχή οικονομικού βοηθήματος σε όσους αιτούντες άσυλο δεν διαμένουν σε κρατικές εγκαταστάσεις. Έκτοτε, όσοι είχαν βρει άτυπες λύσεις στέγασης, με ίδια μέσα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων σε αναμονή της απάντησης από το Υπουργείο στην αίτησή τους για στέγαση, μένουν χωρίς το οικονομικό βοήθημα που δικαιούνταν, αδυνατώντας να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες.

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δεν δημοσιεύει σχετικά δεδομένα, παρόλο που έχει ζητηθεί σε πολλές περιπτώσεις, σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και της χρηστής διακυβέρνησης. Παρόλα αυτά, και παρά το γεγονός ότι οι πρακτικές διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή, εκτιμάται κατά προσέγγιση ότι το 60% των ανθρώπων που ζουν σε καταυλισμούς της ηπειρωτικής χώρας δεν λαμβάνουν φαγητό.

Η πρόσβαση σε βιοτικούς πόρους είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Η επισιτιστική ανασφάλεια, πόσο μάλλον η πλήρης στέρηση τροφής, δεν πρέπει να βιώνεται από κανέναν, και μάλιστα με κρατική υπαιτιότητα. Η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να δράσουν επειγόντως για να εκπληρώσουν αυτό το δικαίωμα και να καλύψουν τις ανάγκες όσων αναζητούν προστασία.

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΣΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ:   

 1. Action for Education  
 2. Αλληλεγγύη Λέσβου
 3. AΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
 4. Better Days
 5. Changemakers Lab
 6. Choose Love
 7. Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού
 8. ECHO100PLUS
 9. Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
 10. Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών
 11. Europe Must Act  
 12. HumanRights360
 13. Jesuit Refugee Service Greece (JRS Greece)
 14. INTERSOS
 15. INTERSOS Hellas
 16. Ιnternational Rescue Committee (IRC)
 17. Κέντρο Γυναικών Ίριδα
 18. Κέντρο Διοτίμα
 19. Κέντρο Ημέρας ΒΑΒΕΛ
 20. Legal Centre Lesvos
 21. Lighthouse Relief (LHR)
 22. Mobile Info Team
 23. Refugee Legal Support (RLS)  
 24. Safe Passage International
 25. Still I Rise
 26. Symbiosis-School of Political Studies, Council of Europe network
 27. Terre des hommes Hellas (Tdh)
 28. Fenix – Humanitarian Legal Aid

ARE YOU ELIGIBLE TO EAT?

The Greek government should immediately disburse belated payments of cash assistance and
ensure food provision to people living in facilities (e.g. camps and ESTIA apartments),
irrespective of their legal status. Depriving them of this basic human right is shameful and a
violation of fundamental human rights.

Athens, October 18, 2021 – In a new bleak turn of events, people that seek or have received
international protection in Greece, are now deprived of food or their cash allowance, due to the
policies pursued by the Greek government and an overall lack of preparation to undertake its
obligations.

Those excluded from food provision reside in the camps and include people with valid
refugee status, people who have not yet been registered in the reception system, and those
individuals whose request for asylum has been rejected. Among those left hungry are 25%
women (including pregnant women), single-headed families, 40% children, chronic patients,
and patients with special medical and nutritional conditions. In some places, food is not even
provided to those put in quarantine due to COVID 19.

Although recognised refugees and the individuals whose request for asylum has been rejected
should not be living in camps, many are forced to remain or return there, due to a lack of
alternatives, reflecting Greece’s ongoing lack of a comprehensive integration strategy. The
situation is similar for many people who have not yet been able to register their asylum
applications, due to the chronic delays encountered in the Asylum Offices on the Greek
mainland.

Furthermore, thousands of asylum seekers included in food provision in Greek state-run
accommodation, receive catered meals because of the temporary cash assistance gap. EUfunded cash assistance was planned to transition from UNHCR to the Greek government on 1
July 2021 but a 3-month delay was agreed between the two parties, to ensure a smooth
transition. On October 1st 2021, the Greek government undertook this responsibility, as per
the Greek state’s legal obligation to ensure minimum material reception conditions for asylum
seekers. Yet, since this handover, about 36,000 people have not received their cash support,
despite the fact that this transition was planned over a year ago. In an attempt to cover this
gap, asylum seekers have been receiving portions of food, reportedly of very poor quality and
often not fully cooked.

This comes after the Ministry of Migration and Asylum’s decision to terminate cash support for
those not residing in state-run facilities, at the end of June 2021. Since then, those who have
found informal/private housing solutions, including those waiting for the Ministry’s response to
their application for housing, are left without the cash assistance they were entitled to, unable
to meet their basic needs.

The Ministry of Migration and Asylum does not publish relevant data, even though it has been
requested on multiple occasions according to principles of transparency and good
governance. Though practices differ from region to region, it is roughly estimated that 60% of
people living in camps do not receive food in the mainland.

Access to livelihood is a fundamental human right. Food insecurity, let alone complete food
deprivation, should not be experienced by anyone, especially not at the hand of the state. The
Greek government and the European Commission must act urgently to fulfill this right and meet
the needs of those who seek protection.

The signing organizations in alphabetical order:

 1. Action for Education
 2. ARSIS- Association for the Social Support of Youth
 3. Babel Day Centre
 4. Better Days
 5. Centre Diotima
 6. Changemakers Lab
 7. Choose Love
 8. Europe Must Act
 9. Greek Council for Refugees
 10. Greek Forum of Migrants
 11. HumanRights360
 12. INTERSOS
 13. INTERSOS Hellas
 14. Ιnternational Rescue Committee (IRC)
 15. Irida Women’s Center
 16. Lesvos Solidarity
 17. Legal Centre Lesvos
 18. Lighthouse Relief (LHR)
 19. Mobile Info Team
 20. Network for Children’s Rights
 21. Refugee Legal Support (RLS)
 22. Safe Passage International
 23. Still I Rise
 24. Symbiosis-School of Political Studies, Council of Europe network
 25. Terre des hommes Hellas (Tdh)
 26. Fenix – Humanitarian Legal Aid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *